THÚC ĐẨY GIÁO DỤC

Mục tiêu: Giảm sự bất bình đẳng giữa sinh viên yếu thế và không yếu thế, bao gồm các hoạt động chính: 1. Phòng máy: Trang bị phòng máy cấu hình cao hỗ trợ cho các bạn sinh viên khó khăn, có nhu cầu sử dụng máy tính phục vụ cho công tác học tập,