Một số chia sẻ của các bạn sinh viên sau khi tham gia Workshop “Kỹ Năng Quản Lý Dự Án” do Quỹ tổ chức: